Pravidla souhlasu s pořízením fotografií na festivalu KidFest
(https://www.kidfest.cz/) 

Správce fotografií: KidMed s.r.o., IČ: 17793726, sídlem: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Úvod

Festival KidFest si váží soukromí všech účastníků a respektuje jejich práva na ochranu osobních údajů. Tato pravidla úpravují podmínky pořízení a šíření fotografií z festivalu.

Základní principy

• Implicitní souhlas: Účastí na festivalu KidFest udělují dospělí a děti starší 15 let implicitní souhlas s pořízením a šířením fotografií, na kterých se nacházejí.

• Zákonná úprava: Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.

• Možnost odvolání souhlasu: Souhlas s pořízením a šířením fotografií může být kdykoli odvolán písemnou formou na emailové adrese info@kidmed.cz. Odvolání souhlasu musí obsahovat prokazatelné informace o totožnosti osoby, která souhlas odvolává (např. jméno, příjmení, datum narození), a dále musí zřetelně identifikovat fotografii, se kterou nesouhlasí.

Fotografování dětí:

  • Děti mladší 15 let: Fotografování dětí mladších 15 let je povoleno pouze v případě, že nejsou na fotografii samostatně a jsou ve skupině více než 3 jiných osob a ekvivalent výšky dítěte nezabírá více než 25 % fotografie. V tomto případě se bude správce snažit upravit rozlišení fotografií tak, aby při digitálním zvětšení fotografie běžnými prostředky byla snížena možnost zjištění identity osoby. V takovém případě se jedná o fotografii neidentifikovatelného davu.
  • Výjimka: Fotografování dětí mladších 15 let je dále povoleno, pokud s nimi na fotografii je dospělý a z fotografie je zřejmé, že k fotografování se souhlasem dochází (např. rodič s dítětem), nebo vpřípadě, že dítě, které je na fotografii samostatně, není otočeno na objektiv většinou tváře.

Odhad věku: Věk dítěte je odhadován na základě jeho fyzických dispozic.

Uvedení jmen: U fotografií nebudou nikdy uvedená jména fotografovaných osob.


Šíření fotografií:

•Webové stránky festivalu: Na webových stránkách festivalu KidFest budou zveřejňovány fotografie dospělých, dětí starších 15 let a dětí mladších 15 let v souladu s výše uvedenými principy.

• Sociální média: Fotografie z festivalu KidFest mohou být sdíleny na sociálních médiích festivalu s ohledem na výše uvedené principy.

• Další média: Fotografie z festivalu KidFest mohou být použity v dalších médiích (např. v tiskových zprávách) pouze s písemným souhlasem osob, které jsou na nich zachyceny.

Závěr

Festival KidFest se zavazuje dodržovat tato pravidla a chránit soukromí všech účastníků. V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto pravidel se prosím obraťte na organizátory festivalu.

Informace podle GDPR:
Účel zpracování osobních údajů

•  prezentace činnosti KidFestu

Předmět zpracování osobních údajů

• podobizna účastníků festivalu KidFest

Omezení uložení

•  po dobu 5 let od konání festivalu KidFest, nebo do odvolání souhlasu

Předání osobních údajů
• osobní údaje se nepředávají

Zdroj osobních údajů
• fotografování na festivalu KidFest

Základní práva podle GDPR:

  • Právo na přístup: Máte právo na přístup k informacím o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány.
  • Právo na opravu: Máte právo požádat o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů.
  • Právo na výmaz: Máte právo požádat o výmaz vašich osobních údajů v určitých případech.
  • Právo na omezení zpracování: Máte právo "zmrazit" nebo potlačit další zpracování vašich osobních údajů v určitých případech.
  • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.
  • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v určitých případech.
  • Právo na automatizované individuální rozhodování včetně profilování: Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
  • Právo na ochranu ze strany státních orgánů – máte právo se obrátit na dozorový orgán ochrany osobních údajů, a to.:

pro CZ: Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz